Nieuws

Zaterdagmorgen 11 maart is het eerste Brabantse kievitsei gevonden. Beter gezegd, twee eieren, want het ging om een nestje met twee bespikkelde eitjes erin. Nan Visser vond het legsel op de Schijndelse heide. Het ei is gecontroleerd en het is vastgesteld dat het om een vers ei ging.

Eerste Brabantse kievitsei van 2017
Eindelijk was het dan zover! De vondst van het eerste kievitsei in Brabant, in Schijndel. Trotse vinder Nan Visser nam ons mee naar het nest. Het nestje zal dit seizoen samen met zo'n 4.000 andere nesten beschermd worden tegen landbouwwerkzaamheden. Belangrijk werk van 700 vrijwilligers en 1.500 boeren. Dit eerste Brabantse kievitsnest op de Schijndelse heide zal 1 van de 100 nesten worden die door de groepen uit Rooi en Schijndel worden beschermd. In heel Brabant gaat het om ruim 4.000 legsels die worden opgespoord en beschermd. Afgelopen donderdag spotte Visser al twee koppels kieviten op het perceel. Maar het was vandaag (zaterdag 11 maart) pas raak met maar liefst 2 eieren. Het nestje lag prachtig verscholen in een kommetje, niet ver van twee proefnestjes. Op 9 maart werd in de gemeente Ronde Venen in de provincie Utrecht al het eerste landelijke kievitsei gevonden. 

Nieuwe aanwas vrijwilligersgroepen nodig!
Ondanks de ideale omstandigheden op het perceel zien we toch de populatie kieviten ook hier hard achteruit gaan. Er is weinig overleving van kuikens, waardoor de inzet van vrijwilligers nog steeds noodzakelijk is. Gelukkig is er nog steeds nieuwe aanwas van jonge vrijwilligers, zoals de kleinzoon van Nan.  

Zelf meedoen?
Weidevogels als de kievit komen bijna alleen nog maar in Nederland voor, op het boerenland. Maar zelfs hier dreigen ze alsnog te verdwijnen. Dit komt door de intensieve landbouw. Veel nesten worden simpelweg omvergereden als de boer zijn land op gaat. Weidevogelbeschermers als Wil en Piet sporen nesten op, zodat een boer er omheen kan rijden. Natuurlijk geeft het een goed gevoel om weidevogels te redden, maar het werk is ook leuk en afwisselend. Je komt veel buiten en geniet van de natuur. Ook maak je afspraken met boeren over hun werk op het land. Zonder de hulp van 700 vrijwillige weidevogelbeschermers zouden grutto, scholekster, wulp én kievit nooit kunnen overleven! Helpt u mee?

Kievit onder druk in Nederland
Elk jaar broeden circa 200.000 broedparen kievit in Nederland. Dat is 25% procent van de Europese populatie en daarmee is Nederland zeer belangrijk voor de kievit. Onderzoek wijst uit dat het aantal broedparen afneemt met 5% per jaar, belangrijke oorzaak is de intensivering van de landbouw. Op grasland loopt 20% tot 50% van de nesten risico als gevolg van landbouwkundige activiteiten zoals bemesten of maaien. Op akkerland zijn bijna alle nesten in gevaar door werkzaamheden als ploegen, eggen, inzaaien of mechanische onkruidbestrijding in het voorjaar. Bescherming van nesten is daarom hard nodig. Daarna is het van belang om grasland te creëren waar de kuikens van weidevogels veilig naar voedsel kunnen zoeken, zodat ze de kans krijgen vliegvlug te worden. Dat kan kruidenrijk grasland zijn, maar ook bouwland met braakstroken.

Onderzoek naar overlevingskansen van jonge kieviten
Het onderzoek dat afgelopen jaar in het kader van het Jaar van de Kievit werd verricht, heeft een vervolg gekregen in 2017. Het is gericht op in kaart brengen wat de overlevingskansen zijn van jonge kieviten. De jonge vogels worden geringd en gevolgd. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen kieviten op grasland en akkerland. Ook kijken de onderzoekers naar de effectiviteit van beschermingsmaatregelen en hoeveel eieren per nest uitkomen. Dit onderzoek wordt verricht met hulp van vrijwilligers. 

Aftrap van het Weidevogelseizoen
Met het vinden van dit kievitsei is het weidevogelseizoen 2017 begonnen. Vrijwilligers van de provinciale Landschapsbeheerstichtingen, de Bond van Friese Vogelwachten en de weidevogelcommissie Vanellus vanellus van stichting Beheer Natuur en Landelijk Gebied (SBNL), trekken vanaf nu tot half juni het land in om waar nodig samen met boeren nesten te zoeken en te beschermen tegen verlies door landbouwwerkzaamheden. 

Foto: Vinder Nan Visser (rechts) van het eerste Brabantse kievitsei van 2017, samen met provinciaal coördinator Jochem Sloothaak

Thumbnail Eerste Brabantse Kievitsei 2017