Werk in uitvoering

In 2016 is gestart met het project ‘Natte Natuurparel de Brand’. Doel is om het water, afkomstig van de waterzuivering, dat nu nog door de Zandkantse Leij stroomt, om te leiden over een nieuw stuk waterloop. Met deze omlegging wordt voorkomen dat voedselrijk water de ontwikkeling van kwetsbare natuur in de Brand in de weg staat.

Waarom

Met de maatregelen voor De Brand pakken we de waterkwaliteit, het grondwaterpeil en de versnippering van de natuurgebieden aan. Het probleem is, dat De Brand, als onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant (NNB), vervuilt en verdroogt door aanwezige fosfaten en stikstof.

Hoe

Om de gewenste natuur te behouden, wordt De Zandleij binnen De Brand over een lengte van 2 kilometer gedempt en het grootste deel van het water zal, zoals vroeger, worden afgevoerd via de Zandkantse Leij. De laatste wordt van lage kades voorzien. Het huidige rechthoekige waterlopenstelsel zal plaats maken voor ondiepe geulen die de natuurlijke laagten in het terrein volgen. Na demping van de Zandleij zal centraal in De Brand kwel verdeeld aan de oppervlakte komen. Dat zal leiden tot enerzijds het ontstaan van moerasbos, anderzijds een permanente overstromingsvlakte van riet en grote zeggen.

Maatregelenkaart NNP De Brand
Update:

Er is hard gewerkt de afgelopen maanden in natuurgebied De Brand. Daarom willen we u via deze weg informeren over de huidige stand van zaken in het project Natte Natuurparel De Brand.   

Graaf-en grondwerk, aanleg "Nieuw Buntsteegje

Tussen de Schoorstraat en de nieuwe brug in de Zandkantse Leij is het eerste deel van het “Nieuw Buntsteegje” aangelegd. Het tweede deel daarvan gaat om het gedeelte aan de overkant van de brug in De Brand zelf. Als deze werkzaamheden zijn afgerond, wordt het pad afgewerkt met een fijnere toplaag. De aanleg van het “Nieuw Buntsteegje” is één van de eerste onderdelen van de herinrichting in het gebied ter hoogte van de Schoorstraat. In de maand mei worden de overige werkzaamheden uitgevoerd. 

Vervolg werkzaamheden Zandkantse Leij en Zandleij

Eind mei wordt gestart met de aanleg van twee bootinlaatplaatsen langs de Zandkantse Leij. Verder starten we met het grondwerk voor de opritten van de recent aangelegde bruggen. En dan wordt ook het laatste deel van het nieuw gedeelte van de Zandkantse Leij ontgraven.

Voorwaarde van de flora- en faunawet is dat de omstandigheden van de verschillende flora en fauna in het gebied niet aangetast worden. Afhankelijk daarvan wordt in de periode juli/augustus gestart met het uitvoeren van de maaiveldverlaging en het aanleggen van het laatste deel van de kade langs de Zandkantse Leij. 

Stuwen

Op dit moment zijn de werkzaamheden door Van Boekel Zeeland aan de stuwen bijna gereed. Alleen van de stuw bij de splitsing van de Zandleij en de Zandkantse Leij moet de stuwklep nog geplaatst worden. Dan hoeven alleen de afwerkende onderdelen gedaan te worden zoals het plaatsen van peilschalen om de waterstand te kunnen zien, het herstellen van het terrein en het opruimen van het werkterrein. Verder worden de stuwen de komende periode nog geautomatiseerd. Dit zorgt ervoor dat het waterschap het waterpeil goed kan sturen en de stuw automatisch wordt verlaagd als er meer afvoer komt.

Vervolgens wordt de veegvuiluitdraaiplaats en het toegangspad richting de Gommelsestraat afgewerkt. Het landhek bij de Gommelsestraat is het laatste onderdeel van de werkzaamheden. Het is een mooi werk waarbij de medewerkers van Van Boekel Zeeland tijdens de werkzaamheden hebben kunnen genieten van de prachtige omgeving.

Bouw bruggen klaar!

Alle vier de bruggen zijn klaar! De werkzaamheden zijn helemaal volgens planning verlopen. In verband met de uitharding van het beton, zijn de bruggen eind mei toegankelijk voor verkeer.    

Planning

De werkzaamheden lopen nog steeds volgens schema. De 3 stuwen en 4 bruggen zijn eind mei 2017 allemaal gereed. Een deel van de kade langs de Zandkantse Leij moet nog aangelegd worden. Hiervoor wordt grond uit de maaiveldverlaging in het gebied gebruikt. Deze werkzaamheden starten na verwachting vanaf half juli. Nadat de kade gereed is, kan het water door de Zandkantse Leij heen. Naar verwachting wordt eind augustus gestart met het deels dempen en deels op nieuw profiel brengen van de Zandleij.

Met wie

Brabants Landschap werkt nauw samen met Waterschap De Dommel, gemeente Tilburg, Provincie, de ZLTO-afdeling Hart van Brabant, individuele agrariers en andere belanghebbende partijen. Het project wordt met gedeeltelijke financiële steun van de Provincie Noord-Brabant gerealiseerd. 

Vragen

Philip Schellens, projectleider Waterschap De Dommel pschellens@dommel.nl
Of bel Waterschap De Dommel 0411 – 618 618 (tijdens kantooruren) 

Meer lezen
Persmoment

Op vrijdag 27 januari 2017 organiseerden Waterschap De Dommel en Brabants Landschap voor de pers een officieel startmoment. Watergraaf Peter Glas, directeur Jan Baan en projectleider Philip Schellens komen aan het woord tijdens een interview door Omroep Tilburg. Zie hieronder.