Werk in uitvoering

In 2016 is gestart met het project ‘Natte Natuurparel de Brand’. Doel is om het water, afkomstig van de waterzuivering, dat nu nog door de Zandkantse Leij stroomt, om te leiden over een nieuw stuk waterloop. Met deze omlegging wordt voorkomen dat voedselrijk water de ontwikkeling van kwetsbare natuur in de Brand in de weg staat.

Wanneer
Er worden al bijna 20 jaar plannen over gemaakt, maar vanwege de crisis kon pas in 2013 een doorstart gemaakt worden door Waterschap De Dommel. In 2014 en 2015 is het gebied nog eens goed onder de loep genomen en de bestaande plannen die er lagen zijn nog eens goed heroverwogen. Het projectplan kwam er in 2016 en in november werden de eerste werkzaamheden uitgevoerd. 

Waarom
Met de maatregelen voor De Brand pakken we de waterkwaliteit, het grondwaterpeil en de versnippering van de natuurgebieden aan. Het probleem is, dat De Brand, als onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant (NNB), vervuilt en verdroogt door aanwezige fosfaten en stikstof.

Hoe
Om de gewenste natuur te behouden, wordt De Zandleij binnen De Brand over een lengte van 2 kilometer gedempt en het grootste deel van het water zal, zoals vroeger, worden afgevoerd via de Zandkantse Leij. De laatste wordt van lage kades voorzien. Het huidige rechthoekige waterlopenstelsel zal plaats maken voor ondiepe geulen die de natuurlijke laagten in het terrein volgen. Na demping van de Zandleij zal centraal in De Brand kwel verdeeld aan de oppervlakte komen. Dat zal leiden tot enerzijds het ontstaan van moerasbos, anderzijds een permanente overstromingsvlakte van riet en grote zeggen.

Maatregelenkaart NNP De Brand

Maatregelenkaart NNP De Brand (klik op de afbeelding voor een vergroting)

Met wie
Brabants Landschap werkt nauw samen met Waterschap De Dommel, gemeente Tilburg, Provincie, de ZLTO-afdeling Hart van Brabant, individuele agrariers en andere belanghebbende partijen. Het project wordt met gedeeltelijke financiële steun van de Provincie Noord-Brabant gerealiseerd. 

Vragen
Philip Schellens, projectleider Waterschap De Dommel pschellens@dommel.nl
Of bel Waterschap De Dommel 0411 – 618 618 (tijdens kantooruren) 

Meer lezen

Persmoment
Op vrijdag 27 januari 2017 organiseerden Waterschap De Dommel en Brabants Landschap voor de pers een officieel startmoment. Watergraaf Peter Glas, directeur Jan Baan en projectleider Philip Schellens komen aan het woord tijdens een interview door Omroep Tilburg. Zie hieronder.