Werk in uitvoering

In februari dit jaar is Waterschap De Dommel gestart met het uitvoeren van plannen rond de Kleine Dommel. Het gaat om het gebied tussen de A67 bij Geldrop en Kasteel Heeze.

Update: Maandag 22 mei zijn de eerste graafmachines aan het werk gegaan in het projectgebied van de Kleine Dommel. De eerste ontgravingen zijn gedaan ter hoogte van de Rul. De komende maanden zullen de werkzaamheden niet onopgemerkt blijven. De aannemer is nu hoofdzakelijk bezig met voorbereidingen, zoals het uitzetten van de werkzaamheden. Dat vormt een belangrijk onderdeel van het werk. Maar ook de graafmachines draaien al. Er is gestart met de afplaggingen tussen de A67 en de Rul. Daarnaast worden binnenkort ook de nieuwe meanders gegraven. De grond die nu vrijkomt, wordt zoveel als mogelijk hergebruikt in het gebied. Onder ander voor het maken van de kades. Nog voor de zomer zal gestart worden met de kade evenwijdig aan de A67. Op de locatie waar de Kleine Dommel de snelweg kruist komt een regelbare klepstuw. Hiermee kan water langer in het gebied vastgehouden worden en wordt de snelweg en Geldrop beschermd tegen overstromingen.

Meer informatie: www.dommel.nl/kleinedommel

Waarom:
Het dal van de Kleine Dommel tussen Geldrop en Heeze wordt ingericht als waterbergingsgebied. Woonwijken in Geldrop lopen daardoor veel minder risico op overstroming.
Als de geplande kades zijn aangelegd, kan in dit bergingsgebied bij extreme en langdurige regenval veel meer water dan nu worden geborgen. In totaal maximaal 1,5 miljoen m3. Het dal van de Kleine Dommel heeft van nature een 'badkuip'-vorm en is daarom erg geschikt voor waterberging. De beek treedt bij hoogwater nu ook buiten zijn oevers.

Hoe:
Behalve voorkomen van wateroverlast wordt ook gewerkt aan de Kleine Dommel zelf en de aangrenzende natuurgebieden. De beek en het beekdal worden natuurlijker door nieuwe meanders te graven en op enkele plaatsen de brede loop te versmallen. Een mooier landschap met een natuurlijke beek. Het waterschap werkt hiervoor samen met Brabants Landschap en Staatsbosbeheer. Ook met andere (terrein)eigenaren is regelmatig overleg. Verder worden maatregelen genomen om het grondwaterpeil lokaal te laten stijgen en het (regen)water langer in natuurgebieden te houden. Zo krijgt zeldzame natuur, die door verdroging is aangetast, weer een kans.

Vragen:
Bel kantoor Brabants Landschap 0411 - 62 27 75. Of mail mfliervoet@brabantslandschap.nl

Bouwapp
Volg alle actuele ontwikkelingen nu ook via de Bouwapp. Eenvoudig te installeren op uw mobiele telefoon of tablet. Download de app in de App Store of Google Play en zoek op het project "Waterberging en natuurontwikkeling Kleine Dommel".